Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 1. Identifikace správce a kontaktní údaje.
  Orego trade s.r.o., IČO: 28270771, se sídlem Karolíny Světlé 716/1, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 57702 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: +420 533 101 335, email: kariera@tgc.cz.
 2. Zpracovávané osobní údaje.
  Subjektem údajů jsou uchazeči o zaměstnání u Správce, případně u společností, které tvoří se Správcem koncern, či u jinak spolupracujících společností (dále jen „koncern TGC“, se kterými koncern TGC neuzavře pracovní poměr ani jiný smluvní vztah. V této souvislosti jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných): Údaje uvedené v životopise uchazeče, popř. údaje získané při pracovním pohovoru, tedy typicky zejména: a) jméno a příjmení, b) rodné číslo, datum narození, místo narození, c) titul, d) rodné příjmení, e) zdravotní stav, f) adresa trvalého a přechodného bydliště, g) telefonní číslo, h) údaj o řidičském oprávnění, i) údaje o předchozím zaměstnání, pracovní náplni atd., j) historie absolvovaných školení, k) podpis, l) jazykové znalosti, m) zájmy a preference, n) rodinný stav, o) informace o případné insolvenci, hypotéce, závazcích z půjček a úvěrů.

 3. Účely zpracování a právní titul pro zpracování, oprávněné zájmy.
  Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu. Osobní údaje označené v bodě 2 jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče o zaměstnání u Správce nebo koncernu TGC. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku po přijetí příslušného pracovníka (tj. nikoliv uchazeče) na danou pracovní pozici po ukončení výběrového řízení. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

 1. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.
  Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat při výběrových řízení či pohovorech v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o společnosti zajišťující psychodiagnostické testy). Správce údajů může dále předávat výše uvedené osobní údaje třetím osobám – společnostem, které jsou členy koncernu TGC, jehož členem je také Správce (jedná se zejména o společnosti: Terra Group Investment, a.s., ZOTICO services s.r.o., Občanům s.r.o., ZEUS Solutions s.r.o. a další), a to za účelem možného vzniku pracovněprávního vztahu s těmito společnostmi. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 1. Práva subjektu údajů.
  Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjekt údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce.